Szybkie informacje ŁCDNiKP
Ostatnie publikacje
Metodyka - Siatk??wka sportem dla ka??dego ucznia
→ 07.09.2014 ←
Projekt informatyczny - Jak stworzy? quiz w programie PowerPoint?
→ 14.07.2014 ←
Scenariusze imprez - Projekt interdyscyplinarny - Euro ?? Gimnazjada 2012
→ 09.03.2014 ←
P??ywanie - Doskonalimy p??ywanie ??przek??adank?? do stylu dowolnego.
→ 13.02.2014 ←
P??ywanie - Doskonalimy technik? p??ywania stylem grzbietowym.
→ 13.02.2014 ←

Redakcja portalu wychowaniefizyczne.pl dok??ada wszelkich stara??, aby materia??y zamieszczane na naszych ??amach by??y w pe??ni aktualne i zgodne z obowi?zuj?cymi o??wiatowymi przepisami prawnymi.
Zwracamy jednocze??nie uwag?, ??e informacje zawarte na naszych stronach nie maj? bezpo??redniej mocy wi????cej i nie mog? by? wyk??adni? w sporach formalno-prawnych. Ostatnia aktualizacja: 19-03.2020

Publikacji w serwisie: 691

 
Zdalne nauczanie 2020
[19-03-2020]
Informujemy, ??e w celu u??atwienia prowadzenia nauczania zdalnego w???czyli??my wszystkim uczniom i nauczycielom dost?p do materia??ów ze strony www.wychowniefizyczne.pl bez konieczno??ci logowaia.
 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej 2019
[03-05-2019]
 Ruszy??y zapisy do Szkolnego Festiwalu Siatkówki Pla??owej Memoria??u im. Paw??a Gozdana, w ramach którego rozegrany zostanie XIV Ogólnopolski Turniej Nauczycieli Wychowania Fizycznego oraz XII Turniej Mikstów ?ódzkich Szkó?? Ponadgimnazjalnych.

  czytaj wi?cej >>>

 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej 2018
[06-06-2018]
Zako??czyli??my XI Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej - Memoria?? im. Paw??a Gozdana. W zawodach wyst?pi??o 51 par uczniów i nauczycieli z ca??ej Polski, którzy w atmosferze zabawy, ale te?? bardzo zaci?tej rywalizacji zmierzyli si? w XI Turnieju Mikstów ?ódzkich Szkó?? Ponadgimnazjalnych oraz XIII Ogólnopolskim Turnieju Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

  czytaj wi?cej >>>

 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej 2017
[30.-06-2017]
 Zako??czyli??my  rozgrywki X Szkolnego Festiwalu Siatkówki Pla??owej w ramach którego odby??y si?: XII Ogólnopolski Turniej Nauczycieli Wychowania Fizycznego oraz X Turniej Mikstów ?ódzkich Szkó?? Ponadgimnazjalnych.

  czytaj wi?cej >>>

 
VIII Mistrzostwa ?odzi Szkó?? w Bule
[02-05-2017]
 Szko??a Podstawowa nr 141, XXXI Liceum Ogólnokszta??c?ce w ?odzi oraz UPKS „BULA” we wspó??pracy z ?CDNiKP zapraszaj? na VIII Mistrzostwa ?odzi szkó?? podstawowych, gimnazjów i szkó?? ponadgimnazjalnych w bule (petanque) w kategorii tripletów, które odb?d? si? w ?odzi 25 maja 2017.

 czytaj wi?cej >>>

 
VIII Turniej Nauczycieli w Pi??ce Siatkowej
[16-02-2017]
 Dyrektor Gimnazjum 5 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Uczniowski Mi?dzyszkolny Klub Sportowy Volley5 zapraszaj? na VIII Turniej Nauczycieli w Pi??ce Siatkowej, który odb?dzie si? w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 01.04.2017.

 czytaj wi?cej >>>

 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej 2016
[02-06-2016]
 Zako??czyli??my IX Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej - Memoria?? im. Paw??a Gozdana. W zawodach wyst?pi??y 72 pary uczniów i nauczycieli z ca??ej Polski, którzy w atmosferze zabawy, ale te?? bardzo zaci?tej rywalizacji zmierzyli si? w IX Turnieju Mikstów ?ódzkich Szkó?? Ponadgimnazjalnych oraz XI Ogólnopolskim Turnieju Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

  czytaj wi?cej >>>

 
VII Mistrzostwa ?odzi Szkó?? w Bule
[08-05-2016]
 XXXI Liceum Ogólnokszta??c?ce, Szko??a Podstawowa nr 141 oraz UPKS „BULA” we wspó??pracy z ?CDNiKP zapraszaj? na VII Mistrzostwa ?odzi szkó?? podstawowych, gimnazjów i szkó?? ponadgimnazjalnych w bule (petanque) w kategorii tripletów, które odb?d? si? w ?odzi 2/3.06.2016.

 czytaj wi?cej >>>

 
Nauczycielska Liga Bowlingowa w ?odzi
[21-12-2015] 
Zako??czy?? si? pierwszy turniej Nauczycielskiej Ligi Bowlingowej, a my ju?? serdecznie zapraszamy na kolejne zawody, które odb?d? si? 17.01.2016 

 czytaj wi?cej >>> 

 
 
Z ogromnym ??alem informujemy, ??e w dniu 27.11.2015 odszed?? nasz kolega i przyjaciel Pawe?? Grabia - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 12 w ?odzi, trener lekkiej atletyki.
 
 
Podsumowanie programu Kolorowe boiska
[30-06-2015]
 Zwyci?zc? dziewi?tej edycji ogólnopolskiego konkursu „Kolorowe Boiska czyli... Szkolna Pierwsza Liga” zosta??a Szko??a Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Bar??ominie (woj. pomorskie). Ju?? we wrze??niu jej uczniowie rozegraj? pierwszy mecz na nowym, wielofunkcyjnym boisku ufundowanym przez pomys??odawc? konkursu – Fabryk? Farb i Lakierów ??nie??ka SA.

 czytaj wi?cej >>>

 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej 2015
[aktualizacja: 08-06-2015]

 Zako??czyli??my VIII Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej - Memoria?? im. Paw??a Gozdana. W zawodach wyst?pi??o 69 par uczniów i nauczycieli z ca??ej Polski, którzy w atmosferze zabawy, ale te?? bardzo zaci?tej rywalizacji zmierzyli si? w VIII Turnieju Mikstów ?ódzkich Szkó?? Ponadgimnazjalnych oraz X Ogólnopolskim Turnieju Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

 czytaj wi?cej >>>

 
Basketmania 2015
[05-05-2015]
 Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów na XIX edycj? najstarszego  w  Europie turnieju koszykówki  ulicznej Basketmania 2015.

 czytaj wi?cej >>>

 
Warsztaty dla nauczycieli gimnazjów
[05-05-2015]
 Firma Oline-Skills ma ogromn? przyjemno??? zaprosi? Pa??stwa na bezp??atne dwudniowe szkolenie organizowane przez Krajowy O??rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej przy rekomendacji Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.: Doradztwo zawodowe – od diagnozy do ewaluacji – praktyczne wsparcie kadry szkó?? gimnazjalnych.

 czytaj wi?cej >>>

 
Warsztaty z piramid gimnastycznych
[15-02-2015]

 17 grudnia 2014 w ZSP nr 3 odby??y si? warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego "Z GIMNASTYK? AKROBATYCZN? ZA PAN BRAT - PIRAMIDY DWÓJKOWE."
Podczas warsztatów nauczyciele mieli okazj? pozna? ?wiczenia kszta??tuj?ce i rozwijaj?ce koordynacj? przestrzenno – ruchow?, zapozna? si? z zasadami tworzenia uk??adów z zastosowaniem podstawowych elementów gimnastycznych,  rozwin?? inwencj? twórcz?, poczucia rytmu i estetyki  ruchu oraz  zastosowa? elementy gimnastyczne w lekcji wychowania fizycznego.
Organizatorem spotkania by??a Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny  ?CDNiKP. Zaj?cia przygotowa??y i prowadzi??y Blanka Lutomirsk? nauczyciel XXV LO i Ewelina Mruk-Gralak nauczyciel ZSP nr 3 we wspó??pracy organizacyjnej z Jaros??awem Ciemieniewskim nauczycielem  XXV LO. 

Fotoreporta??

 
Nowe publikacje w serwisie
[07-09-2014]
 Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do zapoznania si? z nowymi publikacjami: 

1. R. Kulgawczuk - Siatkówka sportem dla ka??dego ucznia  >>
2. M. Flejter - Aplikacja do wyliczania wyników w Indeksie Zuchory  >>

 
Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej
[09-06-2014]
 Zako??czyli??my VII Szkolny Festiwal Siatkówki Pla??owej - Memoria?? im. Paw??a Gozdana. W zawodach wyst?pi??o 59 par uczniów i nauczycieli z ca??ej Polski.

 czytaj wi?cej >>>

 
Zaproszenie do klas sportowych
[31-05-2014]

 XLVII Liceum Ogólnokszta??c?ce w ?odzi, ul. Czernika 1/3 zaprasza  w roku szkolnym 2014/15 do klas  pierwszych:  siatkówka dziewcz?t, pi??ka no??na ch??opców, strzelectwo sportowe  dziewcz?t i ch??opców. Jeszcze w dniach 23 – 24 czerwca mo??na  si? zalogowa? w systemie naboru elektronicznego.

 wi?cej >>>

 
V Mistrzostwa ?odzi Szkó?? w Bule
[05-05-2014]
 XXXI Liceum Ogólnokszta??c?ce, Szko??a Podstawowa nr 141 oraz UPKS „BULA” we wspó??pracy z ?CDNiKP zapraszaj? na V Mistrzostwa ?odzi szkó?? podstawowych, gimnazjów i szkó?? ponadgimnazjalnych w bule (petanque) w kategorii tripletów, które odb?d? si? w ?odzi 22.05.2014.

 czytaj wi?cej >>>

 
Podsumowanie projektu RZEPA
[17-02-2014]
 W dniu 12 lutego 2014 w ?ódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta??cenia Praktycznego odby??a si? konferencja dla nauczycieli wychowania fizycznego - Nowa podstawa programowa kszta??cenia ogólnego a dylematy nauczycieli.
G??ównym punktem spotkania by??o podsumowanie Projektu Rzepa za rok szkolny 2012/2013 – wr?czenie Certyfikatów Animatora Rozwoju Zawodowego.
 
Wychowujemy Mistrza w ?odzi
[13-02-2014]
 Zapraszamy do udzia??u w projekcie lekkoatletycznym "Wychowujemy Mistrza w ?odzi", którego celem jest znalezienie nast?pców naszych najlepszych miotaczy.

 czytaj wi?cej >>>

 
Zaj?cia z pi??k? eliptyczn?
[02-12-2013]
 Pani metodyk Teresa Libiszewska-Gozdan zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego ze sta??em 0-1, oraz wszystkich ch?tnych na zaj?cia ?wiczenia wzmacniaj?ce mi???nie brzucha, ramion, nóg przy u??yciu pi??ki eliptycznej, które odb?d? si? w dniu  05.12.13 o godz. 17.20 w Centrum Zaj?? Pozaszkolnych nr 3 w ?odzi ul. Olimpijska 9
 
Nowy podr?cznik
[25-10-2013]
 Redakcja portalu wychowaniefizyczne.pl poleca nowy podr?cznik autorstwa Romana Kulgawczuka "Nauczanie i uczenie si? gry w siatkówk? -przyk??adowy zestaw ?wicze?? na ca??y semestr"

 czytaj wi?cej >>>

 
Nowe publikacje w serwisie
[20-09-2013]

 Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do zapoznania si? z nowymi publikacjami. Jednocze??nie informujemy, ??e ze wzgl?du na zmiany w przepisach, cz???? materia??ów nie b?dzie ju?? dost?pna.

Nowe publikacje:

1. Przyk??adowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegaj?cego si? o stopie?? zawodowy nauczyciela dyplomowanego >>
2. Przyk??adowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegaj?cego si? o stopie?? zawodowy nauczyciela mianowanego >>
3. Plan metodyczny lekcji w uj?ciu czynno??ciowym z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - kolana szpotawe  >>
4. Plan metodyczny lekcji w uj?ciu czynno??ciowym Doskonalimy wytrzyma??o??? biegow? – „Ma??a zabawa biegowa” >>
5. Plan wynikowy z wychowania fizycznego II etap (NPP) >>
6. Plan metodyczny lekcji w uj?ciu czynno??ciowym Doskonalimy podania i chwyty pi??ki r?cznej w formie zabawowej  >>
7. Program wychowania fizycznego dla III etapu edukacji (NPP)  >>
8. Teoretyczne aspekty diagnozowania rozwoju i sprawno??ci fizycznej >>
9. Rys historyczny p??ywania >>
10. Charakterystyka ogólnej sprawno??ci fizycznej dziewcz?t i ch??opców w wieku 14-16 lat >>
11. Edukacja zdrowotna – gimnazjum - Wiem, co jem >>

 
Proszę czekać ładuje dane...