Praktyczny słownik nauczyciela wychowania fizycznego


 

 BHP i pierwsza pomoc na lekcji WF

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 31. 3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

§ 31. 4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe.

§ 31. 5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.

§ 31. 6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

§ 31. 7. Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 Dodatek na zagospodarowanie

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art 61 ust. 2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Zasiłek wypłacany jest w wysokości dwóch pensji nauczyciela kontraktowego.

 

 Dofinansowanie studiów uzupełniających

Pracujący w szkole student po licencjacie może ubiegać się o dofinansowanie do studiów. Trzeba napisać pismo do dyrektora o dofinansowanie studiów. Pieniądze są i to nie małe.

 

 Dyżury nauczycieli podczas przerw

Obecnie nie ma żadnych przepisów, które by zwalniały nauczycieli WF z dyżurów. Kwestie ewentualnego braku  dyżurów lub dyżurów wyłącznie w okolicach szatni czy sali gimnastycznej zależy od warunków szkoły i decyzji dyrektora. 

 

 Egzamin klasyfikacyjny z WF

Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Uczeń musi mieć co najmniej 50% obecności na lekcjach aby mógłby być klasyfikowany. Jeżeli nie wypełnia tego warunku to zdaje egzamin klasyfikacyjny.
Uczeń zalicza cały materiał z danego semestru (w wyjątkowych przypadkach np.: brak warunków atmosferycznych, można go z części sprawdzianów zwolnić – decyzja należy do nauczyciela)

§ 15 pkt 8 - "Egzamin klasyfikacyjny (...) z wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych",

Komentarz: podczas egzaminu praktycznego nauczyciel ma prawo wymagać i oceniać również wybrane zagadnienia z zakresu wiadomości związane z danym sprawdzianem (byle nie w formie pisemnej).

 

 Nauczanie WF w klasach I-III

Absolwenci AWF nie mają kwalifikacji do nauczania wychowania fizycznego w klasach I-III ponieważ nie ma  przedmiotu WF – jest nauczanie zajęć ruchowych. Aby prowadzić zajęcia ruchowe w klasach I-III trzeba mieć ukończoną edukację wczesnoszkolną.

 

 Plan rozwoju zawodowego

Wniosek o rozpoczęcie stażu na mianowanego lub dyplomowanego składamy z datą sierpniową, o rozpoczęcie stażu (stażysta) z dniem 1 września.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

 

 Praca po licencjacie

Nauczyciel po ukończonym licencjacie może pracować w szkole, oraz po odbyciu stażu uzyskać stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. Aby zostać nauczycielem mianowanym trzeba mieć ukończone studia wyższe.

 

 Programy nauczania

Numer programu nadaje dyrektor szkoły. (W nowej podstawie MEN nie nadaje nr programów!) Program nauczania wybiera nauczyciel. Może wystąpić do dyrektora o zwrot środków wydanych na zakup wybranego programu. Nie wolno zmieniać programu w trakcie cyklu nauczania (tzn. jeśli w IV lub I klasie wybrany został program, to musisz wg niego uczyć do klasy VI lub III).

 

 Rozkład materiału 

- tożsamy z rocznym planem pracy nauczyciela

 

 Sprawozdanie po odbyciu stażu

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 

 Stój nauczyciela WF

Nauczyciel otrzymuje najczęściej ekwiwalent za strój (dostarcza wtedy rachunek) lub od razu strój. Możesz go otrzymać już w pierwszym roku pracy w zależności od zapisów w regulaminie świadczeń pracowniczych. (Najczęściej co roku koszulka i spodenki, co 2 lata buty, co 3 lata dres, co 5 lat kurtka zimowa). Nie ma określonej wysokości kwoty ekwiwalentu za poszczególne części stroju.

Uwaga! Dyrektor może odmówić wypłaty ekwiwalentu jeżeli stwierdzi, że nauczyciel podczas lekcji nie korzysta z zakupionego stroju sportowego.

 

 Temperatura podczas lekcji WF

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 17. 1. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.

§ 17. 2. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Nie ma określonej temperatury jaka powinna obowiązywać podczas zajęć na boisku nie mniej jednak należy się kierować wyznacznikiem § 33. 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

 Wniosek po zakończeniu stażu

Ustawa z dnia 15 lipca 2004 o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Art. 9d ust 7 Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

 Zawody szkolne

Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 30. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

Komentarz: Nie wolno przewozić własnym samochodem dzieci na zawody. W przypadku jakiegokolwiek wypadku nic nie usprawiedliwi takiego działania nauczyciela, rodziców itp. Do przewozu upoważniony jest wyłącznie przewoĹşnik z uprawnieniami do przewozu osób lub przejazd środkami komunikacji (miejskiej, międzymiastowej itp.)

 

Zwolnienie lekarskie nauczyciela

Zwykłe zwolnienie – 80% pensji zasadniczej – nie ma wypłaty za godziny ponadwymiarowe

Wypadek w drodze do pracy – 100% pensji zasadniczej – nie ma wypłaty za godziny ponadwymiarowe (można ubiegać się o ubezpieczenie z polisy np. PZU)

Wypadek przy pracy – 100% pensji zasadniczej – nie ma wypłaty za godziny ponadwymiarowe (można ubiegać się o ubezpieczenie z polisy np. PZU oraz ubezpieczenie ZUS)

 

 Zwolnienie ucznia z ćwiczeń na lekcji

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

§ 31. 1. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.

§ 31. 2. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

 

Proszę czekać ładuje dane...