Regulamin strony

 • Portal wychowaniefizyczne.pl jest redagowany przez obecnych i przysz??ych nauczycieli wychowania fizycznego.
 • Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacj? warunków  regulaminu.
 • Warunkiem korzystania z pe??nych zasobów portalu jest jednorazowa bezp??atna rejestracja.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialno??ci za niew??a??ciwe wykorzystanie informacji znajduj?cych si? na stronie serwisu wychowaniefizyczne.pl
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialno??ci za skutki wynik??e z tre??ci komentarzy na forum i wpisów w ksi?dze go??ci.
 • Informacje maj?ce charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez U??ytkownika bez zgody Redakcji b?d? natychmiast usuwane.
 • Redakcja ma prawo opublikowa? wszelkie nades??ane materia??y w???czaj?c w to listy, zdj?cia oraz pliki (wi?cej w „Zasadach publikacji”).
 • Otrzymuj?c bezp??atny newsletter U??ytkownik wyra??a si? zgod? na otrzymywanie materia??ów informacyjnych i reklamowych z serwisu wychowaniefizyczne.pl
 • Osoby niepe??noletnie nie powinny wysy??a? ??adnych informacji, dokonywa? zamówie?? ani subskrybowa? us??ug ??wiadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 • Wszystkie u??yte znaki towarowe s? w??asno??ci? odpowiednich firm lub osób i zosta??y u??yte wy???cznie do celów informacyjnych.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Ka??dego u??ytkownika serwisu obowi?zuje aktualny Regulamin.

 Polityka prywatno??ci 

 •  Czytaj?c, przegl?daj?c, ??ci?gaj?c pliki, prenumeruj?c newsletter, zadaj?c pytania e-mailem, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatno??ci znajduj?cej si? na tej stronie.
 • Zgromadzone przez nas dane osobowe nigdy i pod ??adnym pozorem nie b?d? udost?pniane jakiejkolwiek firmie lub osobie z zewn?trz, chyba, ??e obowi?zek ujawnienia tych danych spoczywa?? b?dzie na nas z mocy obowi?zuj?cego prawa.
 • W czasie korzystania z pe??nych zasobów naszego serwisu b?dziesz poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wype??nienie formularza. Wype??nienie i wys??anie formularza rejestracyjnego oznacza zgod? u??ytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 • Portal wychowaniefizyczne.pl zastrzega sobie prawo do przesy??ania w ramach subskrypcji „Nowo??ci” zarówno informacji odnosz?cych si? bezpo??rednio do serwisu (nowe publikacje, zmiany, ??yczenia, komunikaty itp.) jak i sporadycznie informacje komercyjne, których rozsy??ka zosta??a op??acona przez sponsora wspieraj?cego serwis wychowaniefizyczne.pl
 • Niektóre obszary portalu mog? wykorzystywa? cookies czyli ma??e pliki tekstowe wysy??ane do komputera internauty, identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji, pod warunkiem ich akceptacji przez przegl?dark? oraz nie usuwania z dysku. Cookies s? równie?? u??ywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez u??ytkowników
 • Je??li u??ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo??e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ??e wy???czenie obs??ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze??stwa, utrzymania preferencji u??ytkownika mo??e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo??e uniemo??liwi? korzystanie ze stron www
 • Polityka Prywatno??ci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s? na stronach portalu wychowaniefizyczne.pl
 • Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno??ci. Ka??dego u??ytkownika serwisu obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno??ci.
Proszę czekać ładuje dane...