Poni??ej znajdziecie opis i sposoby wykonania prób oraz narz?dzia informatyczne przydatne przy ich przeprowadzaniu. Do niektórych testów do???czone s? wyniki i punktacje. Prosz? pami?ta?, ??e podane normy nie zawsze b?d? idealne dla Twoich uczniów, poniewa?? uwzgl?dniaj? one okre??lone populacje, dlatego te?? nale??y traktowa? je orientacyjnie. W ocenianiu zdolno??ci koordynacyjno - kondycyjnych bierzemy pod uwag? przede wszystkim post?p ucznia w usprawnianiu.

Tworzenie lekkoatletycznych przeliczników (tabel) punktowych

Uniwersalny program do przeliczania wyników na punkty

Na stronie znajdziecie nast?pujace testy:
- MTSF (opis prób, tabele punktowe, programy przeliczeniowe)
- Eurofit (opis prób)
- Test Chromi??skiego (opis prób, tabele punktowe)
- ISF Zuchory (opis prób, tabele punktowe, programy przeliczeniowe)
- Próba Harwardzka (opis próby, wzór obliczeniowy, punktacja)
- Test Coopera (opis próby, tabele punktowe
 - Inne testy (Polska, Europa, ??wiat)

Mi?dzynarodowy Test Sprawno??ci Fizycznej

Bateria testów sk??ada si? z 8 prób. Badania sprawno??ci fizycznej zaleca si? przeprowadzi? w ci?gu 2 dni, przy czym próby l. 2, 3 w pierwszym, za?? 4, 5, 6, 7, 8 - w drugim dniu. Je??li ca??y test stosuje si? w ci?gu jednego dnia, wskazane jest, aby wytrzyma??o??? mierzy? na ko??cu. Ze sposobem wykonania poszczególnych prób nale??y dok??adnie zapozna? badanego, bezpo??rednio przed ich w??a??ciwym wykonaniem. Badany powinien ?wiczy? w odpowiednim stroju (krótkie spodenki, koszulka, tenisówki), po dok??adnej rozgrzewce. Wszystkie próby i ich pomiary musz? by? przeprowadzone ??ci??le wed??ug instrukcji.

l. Bieg 50 m - próba szybko??ci biegowej:
a) wykonanie
Na sygna?? "na miejsca" testowany staje nog? wykroczn? za lini? startow? w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje si? startu niskiego). Nast?pnie na sygna?? "start" biegnie jak najszybciej do mety.
b) pomiar
Czas mierzy si? z dok??adno??ci? do 1/10 sekundy. Liczy si? wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.
c) uwagi
Na ka??dego badanego przypada jeden mierz?cy czas. Bie??nia powinna by? prosta, powinna posiada? tory, oraz znajdowa? si? w dobrym stanie. Próby nale??y przeprowadza? w dobrych warunkach atmosferycznych - wzgl?dnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprz?t i pomoce
czasomierze, lista badanych.

2. Skok w dal z miejsca - próba mocy (si??y nóg):
a) wykonanie
Testowany staje za lini?, po czym z jednoczesnego odbicia obunó?? wykonuje skok w dal na odleg??o???, do piaskownicy lub na materac.
b) pomiar
Skok mierzony w cm, wykonuje si? dwukrotnie. Liczy si? wynik skoku lepszego. D??ugo??? skoku zawarta jest pomi?dzy lini? skoku a ostatnim ??ladem pi?t. c) uwagi
Skok z upadkiem w ty?? na plecy jest niewa??ny i nale??y go powtórzy?.
d) sprz?t i pomoce
Piaskownica lub 2 materace, ta??ma miernicza, kreda, lista badanych.

3. Bieg wytrzyma??o??ciowy - próba wytrzyma??o??ci:
1000 m - dla m???czyzn i ch??opców powy??ej 12 lat 800 m - dla kobiet i dziewcz?t powy??ej 12 lat 600 m - dla dzieci do 12 lat
a) wykonanie
Na sygna?? "na miejsca" badany staje za lini? startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygna?? "start" biegnie odpowiadaj?cym mu tempem do linii mety.
b) pomiar
Czas mierzy si? z dok??adno??ci? do l sekundy
c) uwagi
Bie??nia powinna by? równa i dobrze przygotowana. Prób? nale??y przeprowadza? w dobrych warunkach atmosferycznych -wzgl?dnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
d) sprz?t i pomoce
czasomierze, lista badanych

4. Pomiar dynamometryczny si??y d??oni:
a) wykonanie
Badany ??ciska dynamometr d??oniowy r?k? silniejsz?. Nadgarstek powinien znajdowa? si? w przed??u??eniu linii przedramienia. W czasie wykonania próby r?ka testowana nie mo??e dotyka? ??adnej cz???ci cia??a.
b) pomiar
Si??a d??oni mierzona jest w kilogramach. Liczy si? pomiar lepszy z dwóch prób.
c) uwagi
Dynamometr powinien by? dopasowany do wielko??ci d??oni tak, aby drugie stawy palców mie??ci??y si? na jego r?czce. Wymachy r?k? w czasie pomiaru s? niedozwolone, gdy?? mo??e to zmieni? warto??? wyniku. Wykonaniu próby powinna towarzyszy? pe??na koncentracja psychiczna, poniewa?? pomiar musi by? odzwierciedleniem maksymalnej si??y d??oni testowanego.
d) sprz?t i pomoce
dynamometr d??oniowy, magnezja, lista badanych.

5.I. Podci?ganie na dr???ku próba si??y r?k i barków:
a) wykonanie
Z przystawionego krzes??a badany przechodzi do zwisu nachwytem. R?ce znajduj? si? na szeroko??ci barków. Na sygna?? "start" testowany ugina r?ce podci?gaj?c si? na wysoko??? podbródka, po czym bez chwili odpoczynku przechodzi do zwisu prostego. ?wiczenie powtarza si? a?? do chwili zm?czenia.
b) pomiar
Próba wykonana jest l raz. Liczy si? ilo??? pe??nych podci?gni?? na wysoko??? podbródka.
c) uwagi
Test nale??y przerwa?, je??li badany zrobi przerw? wynosz?c? 2 sekundy i d??u??sz?. Dr???ek winien by? tak usytuowany, by testowany wykonywa?? prób? w pe??nym zwisie. Testowanemu nale??y uniemo??liwi? ruchy wahad??owe nóg i ca??ego cia??a, stoj?c przed nim lub pomagaj?c sobie r?k?.
d) sprz?t i pomoce
dr???ek lub por?cze, magnezja, taboret.

5.II. Wytrzymanie w zwisie na dr???ku - próba si??y r?k i barków:
a) wykonanie
Z przestawionego krzes??a badany przechodzi do zwisu nachwytem o ramionach ugi?tych. D??onie winny znajdowa? si? na szeroko??ci barkowa Na sygna?? "start" zaczyna si? próba zwisu i trwa a?? do zm?czenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdowa? si? wyra??nie nad dr???kiem.
b) pomiar
Próba wykonywana jest l raz. Liczy si? ilo??? wytrzymanych sekund w wspomnianej pozycji. Pomiar ko??czy si? z chwil?, gdy podbródek znajduje si? poni??ej dr???ka.
c) uwagi
Dr???ek musi by? tak usytuowany, by badany wykonywa?? prób? w pe??nym zwisie.
d) sprz?t i pomoce
dr???ek lub por?cze, krzes??o, magnezja.

6. Bieg zwinno??ciowy:
a) wykonanie
Na sygna?? "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komend? "start" biegnie do drugiej linii (odleg??o??? 10 m), podnosi z pó??kola klocek, po czym wraca na lini? startu, gdzie k??adzie klocek (klocek nie mo??e by? rzucony). Nast?pnie biegnie po drugi klocek i wracaj?c k??adzie go ponownie w pó??kolu.
b) pomiar
Prób? wykonuje si? dwukrotnie. Liczy si? lepszy czas, mierzony z dok??adno??ci? do 1/10 s Próba zostaje zako??czona z chwil?, gdy drugi klocek znajduje si? w pó??kolu.
c) uwagi
Próba zostaje uniewa??niona, gdy klocek jest do pó??kola wrzucony. Tak wykonan? prób? nale??y powtórzy?.
d) sprz?t i pomoce
czasomierze, dwa klocki o wymiarach 5x5x5 cm, pó??kole.

7. Sk??ony w przód z le??eniem ty??em przez 30 s - próba si??y mi???ni brzucha:
a) wykonanie
Badany le??y na macie z rozstawionymi na szeroko??? 30 cm stopami i kolanami ugi?tymi pod k?tem prostym. R?ce splecione na karku. Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby me odrywa??y si? od pod??o??a. Na sygna?? "start" badany wykonuje sk??ony w przód dotykaj?c ??okciami kolan nast?pnie wraca do pozycji wyj??ciowej. ?wiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar
Notowana jest ilo??? wykonanych sk??onów w ci?gu 30 sekund.
c) uwagi
Badanego nie dyskwalifikuje si? w wypadku, gdy robi d??u??sze przerwy w czasie wykonywania sk??onów.
d) sprz?t i pomoce
mata, czasomierz.

8. Sk??on tu??owia w przód - próba gibko??ci:
a) wykonanie
Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowa??y jego kraw?d??, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Nast?pnie wykonuje sk??on w przód, zaznaczaj?c jak najni??ej palcami r?k ??lad na przymocowanej w tym celu do taboretu podzia??ce.
b) pomiar
Prób? wykonuje si? dwukrotnie, wynik odczytywany jest w cm.
c) uwagi
Sztywna podzia??ka jest tak umocowana, ??e jej 50 cm znajduje si? na wysoko??ci styku stóp z powierzchni? podpórki. Podpórka powinna mie? 15 cm wysoko??ci i znajdowa? si? 50 cm od ??ciany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane. Sk??on nale??y wykona? p??ynnie bez gwa??townych przyruchów.
d) sprz?t i pomoce
podpórka (wys. 15 cm), podzia??ka o d??ugo??ci 100 cm.

Punktacja ch??opcy 7-19 lat

Punktacja dziewcz?ta 7-19 lat

Program do przeliczania wyników na punkty

Program do porównywania wyników

Europejski Test Sprawno??ci Fizycznej - Eurofit

Nr próby: 1 Czynnik: Równowaga ogólna. Utrzymanie równowagi stoj?c na jednej nodze na belce. Badany staje stop? na belce wzd??u?? jej osi pod??u??nej, chwyta za stop? nogi wolnej ugi?tej w kolanie, drug? r?k? opiera si? o nauczyciela. Próba zaczyna si? /w???czenie czasomierza/, gdy badany przestanie korzysta? z pomocy nauczyciela i trwa do momentu utraty równowagi, np. puszczenie trzymanej stopy lub dotkni?cie pod??ogi jak??? cz???ci? cia??a /zatrzymanie czasomierza/. Po ka??dym upadku badany ponownie przyjmuje pozycj? wyj??ciow? /sam lub z pomoc?/. Maksymalna ilo??? podej??? - 15 w ci?gu pierwszych 30 sekund. Liczba prób potrzebna do utrzymania równowagi w staniu na belce przez pe??n? minut? lub najwi?ksza d??ugo??? ustania przy 5 próbach w sekundach. Belka o wymiarach: d??ugo??? 50 cm, wysoko??? 4 cm, szeroko??? 3 cm, pokryta materia??em o grubo??ci nie wi?kszej ni?? 5 mm. Dwie podpórki zapewniaj?ce stabilno??? o wymiarach: d??ugo??? 15 cm szeroko??? 2 cm.
Nr próby: 2 Czynnik: Szybko??? ruchów r?ki. Szybkie dotykanie naprzemian dwóch odpowiednio rozstawionych kr???ków wybran? /sprawniejsz?/ r?k?.
Badany staje przed sto??em w lekkim rozkroku, k??ad?c r?k? mniej sprawn? na prostok?tnej p??ytce; r?k? sprawniejsz? trzeba u??o??y? skrzy??nie na przeciwleg??ym kr???ku, po czym nale??y mo??liwie szybko dotyka? raz jednego, raz drugiego kr???ka, dotykaj?c je za ka??dym razem; badany wykonuje ???cznie 50 ruchów, czyli ka??dy z kr???ków dotyka 25 razy. Z dwóch prób odnotowany jest rezultat lepszy, decyduje czas potrzebny do dotkni?cia ka??dego kr???ka 25 razy, mierzony z dok??adno??ci? do 0,1 sekundy. Stó?? z regulowan? wysoko??ci? (lub gimnastyczna skrzynia), dwa gumowe kr???ki o ??rednicy 20 cm poziomo przymocowane do sto??u, których ??rodki oddalone s? od siebie o 80 cm, p??ytka prostok?tna o wymiarach 10x20 cm umieszczona po??rodku mi?dzy nimi, czasomierz.
Nr próby: 3 Czynnik: Gibko???. W pozycji siedz?cej si?ganie r?kami w przód tak daleko, jak to mo??liwe.
Badany w siadzie prostym si?ga r?koma w przód jak najdalej przesuwaj?c linijk? po powierzchni skrzyni, na której jest uprzednio przygotowana skala. Z dwóch prób zapisywany jest lepszy rezultat; je??li badany si?gn? 10cm poza palce stóp uzyskuje wynik 60 /50+10/ lub zapis tylko 10 Skrzynia o d??ugo??ci 40cm, szeroko??? 45cm, wysoko??? 35cm, wyskalowany blat skrzyni o d??ugo??ci 65cm wystaje na odleg??o??? 25cm ponad boczn? ??ciank? wyznaczaj?c? szeroko??? skrzyni i przeznaczon? do oparcia stóp, blat skrzyni zamocowany jest w ten sposób, ??e wyrysowana na nim podzia??ka wskazuje wielko??? 50 w miejscu zetkni?cia si? stóp z powierzchni? skrzyni, linijka d??ugo??ci oko??o 30 cm umieszczona lu??no na powierzchni skrzyni prostopadle do jej osi pod??u??nej s??u???ca do przesuwania r?koma w czasie wykonywania sk??onu w przód.
Nr próby: 4 Czynnik: Si??a eksplozywna. Skok na odleg??o??? z pozycji stoj?cej.
Badany staje w niewielkim rozkroku ze stopami ustawionymi przed lini? startow?, ugina kolana przenosz?c równocze??nie ramiona do??em w ty??, a nast?pnie wykonuje zamach r?koma w przód i odbijaj?c si? mocno nogami od pod??o??a wykonuje skok jak potrafi najdalej, l?dowanie nast?puje na obydwie stopy z utrzymaniem postawy pionowej, prób? wykonuje si? dwa razy. Z dwóch skoków mierzonych do najbli??szego ??ladu pozostawionego przez pi?t? badanego ustalamy najd??u??szy z dok??adno??ci? do 1cm. Ta??ma miernicza, twarde pod??o??e i dwa po???czone wzd??u?? materace gimnastyczne.
Nr próby: 5 Czynnik: Si??a statyczna. Zaciskanie r?ki z maksymaln? si??? na dynamometrze.
Badany stoi w ma??ym rozkroku, dynamometr ??ci??le przylega do palców d??oni, rami? opuszczone wzd??u?? tu??owia tak, by r?ka nie dotyka??a cia??a; ??cisk dynamometru krótki z maksymaln? si???, drugie ramie opuszczone swobodnie. Z dwóch prób r?k? silniejsz? zapis wyniku lepszego z dok??adno??ci? do 1kg. Sprawdzone dynamometry -dla dzieci do 30kg, -dla m??odzie??y do 90kg.
Nr próby: 6 Czynnik: Si??a tu??owia /wytrzyma??o??? mi???ni brzucha/. Maksymalna liczba siadów z le??enia ty??em w ci?gu 30 sekund.
W siadzie nogi ugi?te w stawach kolanowych pod k?tem 90 stopni,, stopy rozstawione na szeroko??? oko??o 30cm, r?ce splecione na karku, partner w kl?ku mi?dzy stopami le???cego przyciska je do materaca; na sygna?? badany z siadu przechodzi do le??enia ty??em dotykaj?c r?koma materaca i powraca do pozycji siedz?cej z ??okciami do przodu tak, aby dotkn?? nimi kolan. Liczba poprawnie wykonanych siadów z le??enia w czasie 30 sekund Czasomierz, materac, partner.
Nr próby: 7 Czynnik: Si??a funkcjonalna /wytrzyma??o??? mi???niowa ramion i barków/. Wytrzymanie zwisu o ramionach ugi?tych na dr???ku.
Badany staje na taborecie i chwyta dr???ek nachwytem tak, aby ramiona by??y ugi?te w stawach ??okciowych, a broda znajdowa??a si? nad dr???kiem nie dotykaj?c go w trakcie próby. Czas zwisu w sekundach od chwili usuni?cia stóp z taboretu do momentu, gdy oczy badanego znajd? si? poni??ej dr???ka Dr???ek poziomy umocowany na takiej wysoko??ci, by najwy??szy z badanych móg?? wykona? pe??ny zwis, materac, czasomierz, taboret.
Nr próby: 8 Czynnik: : Szybko??? biegowa, zwinno???. Bieg wahad??owy 10x5m z maksymaln? szybko??ci? i zmianami kierunku.
Badany na sygna?? "start" biegnie jak najszybciej do drugiej linii odleg??ej o 5m i wraca przekraczaj?c obydwie linie stopami; odleg??o??? t? pokonuje 10 razy. Czas potrzebny do pokonania pe??nych 10 odcinków z dok??adno??ci? do 0,1 sekundy. Czysta pod??oga, czasomierz, ta??ma miernicza, kreda, 4 gumowe sto??ki ustawione w odleg??o??ci 120cm po dwa na ka??dej z dwóch linii oddalonych od siebie o 5m.
Nr próby: 9 Czynnik: Wytrzyma??o??? kr???eniowo-oddechowa. Wytrzyma??o??ciowy bieg wahad??owy. Test sprawno??ci kr???eniowo-oddechowej rozpoczynaj?cy si? krokiem marszowym, a ko??cz?cy szybkim biegiem (w trakcie którego badani zmieniaj? kierunek), poruszaj? si? mi?dzy dwoma odleg??ymi o 20m liniami, zgodnie z szybko??ci? dyktowan? przez sygna?? d??wi?kowy z narastaj?c? cz?stotliwo??ci?; etap, na którym badany odpada jest wska??nikiem jego wytrzyma??o??ci kr???eniowo-oddechowej.
Badany porusza si? wzd??u?? 20-metrowego odcinka tam i z powrotem, szybko??? poruszania kontrolowana jest za pomoc? rytmicznych d??wi?ków z magnetofonu, badany porusza si? tak, aby w momencie us??yszenia sygna??u znajdowa?? si? przy jednym lub drugim ko??cu 20-metrowego odcinka (wystarczaj?ca jest dok??adno??? do jednego lub dwóch metrów ); dotyka stop? linii na ko??cu odcinka, zawraca i biegnie w przeciwnym kierunku; pocz?tkowo pr?dko??? jest ma??a lecz stopniowo ro??nie z ka??d? minut?; celem badanego jest jak najd??u??sze utrzymanie ustalonego rytmu podawanego z magnetofonu; zatrzymuje si?, gdy nie mo??e d??u??ej utrzyma? ustalonego rytmu lub czuje si? niezdolny do zako??czenia kolejnego jednominutowego okresu. Ostatni zako??czony etap po zatrzymaniu si? badanego ilo??ci odcinków i czas trwania ostatniego etapu. Sala gimnastyczna lub przestrze?? wystarczaj?co du??a aby wyznaczy? dystans 20-metrowy, magnetofon, ta??ma z zapisem przebiegu próby.
 
Test Chromi??skiego

Bieg na 60 m ze startu niskiego.
Rzut pi??k? ci???k? (3 kg) w ty?? ponad g??ow?.
Bieg na dystansie 600 m (dziewcz?ta) i 1000 m (ch??opcy).

Wyniki z proponowan? ocen?.

Bieg na 60 m - dziewcz?ta

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

10,2
10,0
9,6

10,7
10,5
10,1

11,2
11,0
10,6

11,7
11,5
11,1

I G
II G
III G

9,4
9,3
9,2

9,9
9,8
9,7

10,4
10,3
10,2

10,9
10,8
10,7


Bieg na 60 m - ch??opcy

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (sek)

Ocena
bardzo dobra
minimum (sek)

Ocena
dobra
minimum (sek)

Ocena
dostateczna
minimum (sek)

IV SP
V SP
VI SP

9,9
9,6
9,2

10,3
10,1
9,7

10,7
10,6
10,2

11,1
11,0
10,7

I G
II G
III G

8,6
8,4
8,2

9,2
8,9
8,7

9,6
9,4
9,2

10,3
9,9
9,7


Rzut pi??k? ci???k? (3 kg) - dziewcz?ta

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)

IV SP
V SP
VI SP

4,10
4,70
5,40

3,60
4,20
4,90

3,20
3,70
4,40

2,80
3,20
3,90

I G
II G
III G

6,00
6,70
6,80

5,50
6,20
6,40

5,00
5,70
6,00

4,50
5,20
5,60


Rzut pi??k? ci???k? (3 kg) - ch??opcy

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (m)

Ocena
bardzo dobra
minimum (m)

Ocena
dobra
minimum (m)

Ocena
dostateczna
minimum (m)

IV SP
V SP
VI SP

4,90
5,30
6,30

4,30
4,80
5,80

3,90
4,30
5,10

3,50
3,80
4,60

I G
II G
III G

7,30
8,80
9,60

6,70
8,20
9,10

6,10
7,60
8,50

5,50
7,00
7,90Bieg na 600 m - dziewcz?ta

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)

IV SP
V SP
VI SP

2,12
2,10
2,05

2,43
2,41
2,36

3,04
3,02
2,57

3,23
3,21
3,16

I G
II G
III G

2,04
2,03
2,03

2,35
2,34
2,33

2,56
2,55
2,53

3,15
3,14
3,12


Bieg na 1000 m - ch??opcy

Klasa

Ocena
celuj?ca
minimum (min)

Ocena
bardzo dobra
minimum (min)

Ocena
dobra
minimum (min)

Ocena
dostateczna
minimum (min)

IV SP
V SP
VI SP

3,45
3,37
3,28

4,17
4,09
4,00

4,42
4,34
4,25

5,01
4,52
4,43

I G
II G
III G

3,20
3,10
3,02

3,50
3,45
3,35

4,15
4,05
3,50

4,35
4,25
4,17

 

Indeks Sprawno??ci Fizycznej Zuchory     Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu

Szybko??? - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem kolan i kla??ni?ciem pod uniesion? nog?. Liczymy liczb? kla??ni??.

Skoczno??? - Skok w dal z miejsca. Odleg??o??? mierzy skacz?cy w??asnymi stopami. (wynik zaokr?gla si? do "ca??ej stopy")

Si??a ramion - Zwis na dr???ku (mo??e by? np. ga?????). Wykonywanie ?wicze?? o narastaj?cym stopniu trudno??i (patrz tabela).

Gibko??? - Stanie w pozycji na baczno???. Wykonanie ci?g??ym powolnym ruchem sk??onu tu??owia w przód bez zginania nóg w kolanach.

Si??a mi???ni brzucha - Le??enie ty??em, uniesienie NN tu?? nad pod??o??em. Wykonywanie jak najd??u??ej ?wiczenia - "no??yce poprzeczne".

Wytrzyma??o??? - Bieg ci?g??y - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg w miejscu w tempie oko??o 120 kroków na minut? - mierzymy czas biegu, bieg na odleg??o??? - mierzymy przebiegni?ty dystans.

Punktacja w poszczególnych próbach.

Szybko???

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
12 kla??ni?? 15 kla??ni?? minimalny 1 pkt
16 kla??ni?? 20 kla??ni?? dostateczny 2 pkt
20 kla??ni?? 25 kla??ni?? dobry 3 pkt
25 kla??ni?? 30 kla??ni?? bardzo dobry 4 pkt
30 kla??ni?? 35 kla??ni?? wysoki 5 pkt
35 kla??ni?? 40 kla??ni?? wybitny 6 pkt

Skoczno???

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
5 stóp 5 stóp minimalny 1 pkt
6 stóp 6 stóp dostateczny 2 pkt
7 stóp 7 stóp dobry 3 pkt
8 stóp 8 stóp bardzo dobry 4 pkt
9 stóp 9 stóp wysoki 5 pkt
10 stóp 10 stóp wybitny 6 pkt


Si??a ramion

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
zawis na wyprostowanych r?kach, wytrzymanie 3 sek.
zawis na wyprostowanych r?kach, wytrzymanie 5 sek.
minimalny 1 pkt
zawis na wyprostowanych r?kach, wytrzymanie 10 sek.
zawis na wyprostowanych r?kach, wytrzymanie 10 sek.
dostateczny 2 pkt
zawis na jednej r?ce, wytrzymanie 3 sek.zawis na wyprostowanych r?kach, podci?gni?cie si? obur?cz, tak aby g??owa by??a wy??ej ni?? dr???ek, wytrzymanie 3 sek.dobry 3 pkt
zawis na jednej r?ce, wytrzymanie 10 sek.zawis na wyprostowanych r?kach, podci?gni?cie si? obur?cz, tak aby g??owa by??a wy??ej ni?? dr???ek, wytrzymanie 10 sek.bardzo dobry 4 pkt
zawis na wyprostowanych r?kach, podci?gni?cie si? obur?cz, tak aby g??owa by??a wy??ej ni?? dr???ek, wytrzymaj 3 sek.zawis, podci?gni?cie si? obur?cz, wolne opuszczenie jednej r?ki, wytrzymanie 10 sek.wysoki 5 pkt
zawis, podci?gni?cie si?
zawis, podci?gni?cie si?
wybitny 6 pkt


Gibko???

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
chwyt obur?cz za kostkichwyt obur?cz za kostkiminimalny 1 pkt
dotkni?cie palcami obu r?k palców stópdotkni?cie palcami obu r?k palców stópdostateczny 2 pkt
dotkni?cie palcami obu r?k pod??o??adotkni?cie palcami obu r?k pod??o??adobry 3 pkt
dotkni?cie wszystkimi palcami (obu r?k) pod??o??adotkni?cie wszystkimi palcami (obu r?k) pod??o??abardzo dobry 4 pkt
dotkni?cie d??o??mi pod??o??adotkni?cie d??o??mi pod??o??awysoki 5 pkt
dotkni?cie g??ow? kolandotkni?cie g??ow? kolanwybitny 6 pkt


Si??a mi???ni brzucha

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
10 sek30 sekminimalny 1 pkt
30 sek1 min.dostateczny 2 pkt
1 min.1,5 min.dobry 3 pkt
1,5 min.2 min.bardzo dobry 4 pkt
2 min.3 min.wysoki 5 pkt
3 min.4 min.wybitny 6 pkt


Wytrzyma??o???

Dziewcz?taCh??opcyPunkty
1 min. 200 m2 min. 400 mminimalny 1 pkt
3 min. 500 m 5 min. 1000 mdostateczny 2 pkt
6 min. 1000 m 10 min. 2000 mdobry 3 pkt
10 min. 1500 m 15 min. 2500 mbardzo dobry 4 pkt
15 min. 2000 m 20 min. 3000 mwysoki 5 pkt
20 min. 2500 m 30 min. 4000 mwybitny 6 pkt


Ocena uzyskanych punktów w stosunku do wieku ?wicz?cych.

Wiek uczniaMinimalnaDostatecznaDobraBardzo dobraWysokaWybitna

6 lat

7 lat

8 lat

9-10 lat

11-12 lat

13-15 lat

16-18 lat

19-25 lat


5

6

6

6

6

6

6

6


8

9

10

11

11

12

12

12


11

12

13

15

16

17

18

18


14

15

17

19

20

22

23

24


17

18

21

23

25

27

28

30


20

22

25

27

29

31

33

35

Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu

 

Próba Harwardzka

Ucze?? wchodzi na stopie?? (wysoko??? 46 cm dla dziewcz?t i 51 cm dla ch??opców) w tempie 30 wej??? na minut? w ci?gu 5 minut. Po zako??czeniu próby, badany siedzi, a my wykonujemy mu 3 pomiary t?tna w odcinkach 30 sekundowych w nast?puj?cych odst?pach:

od 1' do 1'30" - warto??? A

od 2' do 2'30" - warto??? B

od 3' do 3'30" - warto??? C

Otrzymane pomiary t?tna podstawia si? do wzoru:

Ww =czas pracy w sekundach X 100
2 X (A + B + C)
(Ww - wska??nik wydolno??ci)

Uwaga!
W przypadku je??li ucze?? nie wykonywa?? ?wiczenia przez 300 sekund (5 minut) podajemy faktyczny czas przeprowadzania próby.

Punktacja za uzyskany wynik.

do 55 pkt - z??a kondycja
56 - 64 pkt - s??aba kondycja
65 - 79 pkt - przeci?tna kondycja
80 - 89 pkt - dobra kondycja
pow. 90 pkt - bardzo dobra kondycjaTest Coopera - bieg 12 min.

- Test powinien by? przeprowadzony na bie??ni okr???nej - najlepiej 400 m

- Dla u??atwienia pomiaru nale??y przy bie??ni ustawi? chor?giewki co 25 - 50 m

- Uczniów nale??y podzieli? na grupy o podobnych zdolno??ciach kondycyjnych


Normy dla ch??opców (w metrach)

Normy dla dziewcz?t (w metrach)

Proszę czekać ładuje dane...