Zasady publikacji

 1. Redakcja portalu nie zatrudnia dziennikarzy, nie zamawia ??adnych materia??ów oraz nie zleca ich przygotowania.  (w rozumieniu art. 7 ust. 5 Ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 wraz z pó??. zmianami).
 2. Ka??da osoba mo??e dobrowolnie przes??a? do publikacji materia??y przeznaczone dla nauczycieli wychowania fizycznego. (przyk??ady regulaminów, planów wynikowych, konspektów czynno??ciowych, realizacji planów rozwoju zawodowego, artyku??ów z zakresu kultury fizycznej, itp.)
 3. Artyku??y publikowane na naszych stronach internetowych nie s? sprawdzane pod wzgl?dem posiadanych praw autorskich. Publikuj?c dany tekst redakcja przyjmuje i?? jego autorem, posiadaj?cym wszelkie prawa jest osoba która si? podpisuje pod tym artyku??em. Redakcja serwisu nie ponosi ??adnej odpowiedzialno??ci prawnej za tre??? publikowanych artyku??ów.
 4. Je??li znajdziesz na naszych stronach plagiat i uwa??asz i?? to Ty jeste?? autorem, a kto?? naruszy?? twoje prawa i potrafisz to udokumentowa? NAPISZ. Publikacja zostanie skasowana, a u??ytkownik który dopu??ci?? sie plagiatu zostanie skasowany.
 5. Je??li wys??ale?? swój materia?? oznacza to, i?? jeste?? w??a??cicielem autorskich praw maj?tkowych do nades??anych materia??ów, a one same nie naruszaj? praw autorskich osób trzecich.
 6. Autor (autorzy) opracowania przysy??aj?c tekst zezwala nieodp??atnie redakcji portalu wychowaniefizyczne.pl na: korzystanie z wy??ej wymienionego dzie??a, wprowadzanie go do pami?ci komputera, opracowywanie, zwielokrotnianie w postaci elektronicznej oraz poprzez kopiowanie, faksowanie, skanowanie, przekazywanie innym zainteresowanym, publikacj? dzie??a (po opracowaniu) w witrynie internetowej wychowaniefizyczne.pl.
 7. Ponadto zezwala na nieodp??atne: pobieranie go przez osoby korzystaj?ce z wy??ej wymienionej witryny internetowej, modyfikowanie go przez te osoby lub inne osoby dzia??aj?ce w porozumieniu z nimi, u??ywanie pobranego w ten sposób dzie??a (w postaci zamieszczonej w witrynie lub zmodyfikowanej) w szko??ach do celów zwi?zanych z ich statutowymi zadaniami.
 8. Wszelkie kopiowanie tych tekstów i wykorzystanie ich w celach komercyjnych, jest zabronione i stanowi naruszenie ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych.
 9. Je??li chcesz wykorzysta? fragment jakiego?? artyku??u w celach komercyjnych musisz uzyska? zgod? autora.
 10. Ka??dy materia?? powinien zawiera?: imi? i nazwisko autora (wspó??autorów) dodatkowe dane (np. nazw? szko??y, miejscowo???) koniecznie wykaz literatury lub dokumentów, z których autor korzysta?? podczas opracowywania materia??u (dotyczy artyku??ów, bada??, innowacji pedagogicznych itp.)
 11. Format zapisu - Word, Excel, czysty HTML spakowane ZIPem lub RARem.
 12. Za publikacj? nie jest pobierane od autorów ??adne wynagrodzenie.
 13. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo, do dokonywania skrótów i poprawek oraz do odmowy publikacji o ile nie spe??nia ona wymaga?? formalnych lub merytorycznych.
 14. Redakcja nie zwraca ??adnych przes??anych materia??ów
Zapozna??em/am si? z powy??szymi zasadmi, akceptuj? je i jednocze??nie przesy??am swoje dokumenty do publikacji w serwisie wychowaniefizyczne.pl
Proszę czekać ładuje dane...